Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS. NOMENAMENT MEMBRE DEL TRIBUNAL. DATA DE LES PROVES PER LA SELECCIÓ DE UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL A L'AJUNTAMENT D'OLIOLA

DIMECRES 12 ABRIL 2023

 

 

 

EDICTE

 

ANUNCI DE SELECCIÓ DE UNA PLAÇA DE PEÓ DE LA BRIGADA MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT D’OLIOLA MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS: LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAR MEMBRES DEL  TRIBUNAL I FIXAR LA DATA DE LES PROVES.

 

 

Es fa públic, per a general coneixement, que l’Alcaldia, en relació amb el procés selectiu de UNA PLAÇA DE PEÓ PER LA BRIGADA MUNICIPAL A L’AJUNTAMENT D’OLIOLA MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS (NÚM. EXPEDIENT: 1/2023) ha dictat la Resolució Núm. 42/2023 de data 5/04/2023, que en la seva part dispositiva es del tenor següent:

 

“1r. Aprovar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per prendre part en el procés d’estabilització d’ocupació temporal per concurs de mèrits per cobrir una plaça de peó de la brigada municipal en aquest Ajuntament.

 

          Admesos:

  1. Bouzanih Tagzaoui, Mohamed DNI: XX483XXX-M

         

          Exclosos: Cap

 

Els aspirants exclosos i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos tenen un termini de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la publicació de la present Resolució en el tauler edictal de la Corporació per formular reclamacions i fer esmenes. En defecte, la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució.

 

2n. Nomenar els membres del tribunal qualificador de les proves, d’acord amb la composició que determinen les bases:

 

President: El President serà el vocal designat per l’Escola d’Administració Pública.

         

Titular: Sra. Josep Rull Grau, representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

Suplent: Sra. M. Jesús Abad Escarza, representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

 

          Vocals:

Titular: Sra. Sara Miñarro Gómez, Secretària – interventora de l’Ajuntament d’Agramunt.

 

Suplent: Sra. Sònia Pintó Grau, tècnica de l’Ajuntament d’Agramunt.

 

Titular: Sra. Ester Solé Carulla, administrativa de l’Ajuntament d’Agramunt.

 

Suplent: Sra. Sílvia Bernaus Cuñé, Secretària – interventora accidental de l’Ajuntament d’Oliola.

 

El Secretari: El tribunal escollirà el secretari/à d’entre els seus membres. El Secretari del Tribunal tindrà veu i vot.

 

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en l’art. 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 octubre de règim jurídic del sector públic.

 

3r. El tribunal qualificador s’ha de constituir el dia 28 de juny a les 9.00 hores a les oficines municipals de l’Ajuntament  d’Oliola (Pl. Major,1 ) i els  aspirants admesos són convocats per a la realització del primer exercici en el lloc i l’hora indicats.

 

          La prova de català.

 

4t. Convocar el tribunal qualificador el dia 28 de juny de 2023 a les 11:00 hores a les oficines municipals de l’Ajuntament d’Oliola (Pl. Major,1) per a la valoració dels mèrits aportats i selecció de l’aspirant.

 

. Determinar que els anuncis successius es publicaran al tauler d’anuncis de la corporació.

 

.- Notificar  aquesta resolució als membres del tribunal perquè en prenguin coneixement i procedir a la seva publicació en el tauler d’anuncis de la corporació i a la plana web de l’ajuntament, la qual cosa substitueix la notificació personal als interessats tal i com es desprèn de l’art. 45 de la Llei 39/2015, de data 1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

. Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.”

 

 

 

Es fa públic per a general coneixement.

                          

L’alcalde,

 

 

 

 

 

Santiago Cisquella Finestres

         

 

Oliola, a la data de la signatura electrònica

 

Document Actions